Player Stats

Gm=Games G=Goals A=Assists T=Total

No. Name GmGames GGoals AAssists TTotal
#99 Venkatesan, Sivaraman 12 24 19 43
#10 Muthu, PraveenKumar 12 19 19 38
#17 Raghu, Babu 12 14 14 28
#75 Damor, Krishna Rajubhai 12 15 9 24
#23 Sethuraman, Veera 12 11 3 14
#81 Manoharan, Sangeetha 11 3 11 14
#2 Narayanan, Ramakrishnan 12 2 9 11
#12 Moorthi, Ganesan 12 0 11 11
#19 Shevde, Tejas Subodh 12 2 8 10
#3 Bedi, Suhani 12 6 3 9
#76 Rajeshbhai, Kamleshbhai 12 4 2 6
#7 Ghurye, Sahitra Shirish 12 5 0 5
#18 Halemane Vidyashankar, Dhatri 12 2 1 3
#4 Vasava, Nimisha 12 2 0 2
#1 Acharya, Maitry Kamleshbhai 12 0 0 0
Team picture of India Mixed